Historie

Nahlédněte krátce do historie naší knihovny

(podle zpracování pí Jiřiny Procházkové z prosince 2008)

Dne 22. července 1919 byl přijat zákon č. 430/19 Sb., na základě kterého byly zřizovány Veřejné obecní knihovny ve městech a na vesnicích.

V obci Valchov vznikla Veřejná obecní knihovna bezplatným převzetím 120 svazků zábavné četby ze spolkové knihovny Dobrovolného hasičského sboru. K jejímu vedení a spravování byla ustavena čtyřčlenná knihovní rada : pokladníkem Antonín Nečas, knihovníkem Jan Barák ml., řídícím učitelem, jednatelem osvětové komise a předsedou byl Jan Slovák a členem Josef Kočvara. Po smrti Jana Baráka v roce 1925 nastoupil na jeho místo řídící učitel Jan Slovák. Knihovna byla přestěhována do školy. Po odchodu řídícího učitele na nové působiště byl zvolen obecním knihovníkem Josef Svěrák. Byla obnovena knihovní rada a obecním zastupitelstvem zvoleni: předsedou Alois Musil, pokladníkem Antonín Nečas a jednatelem Josef Sychra.

V letech 1927 – 1932 byla knihovna rozšířena o 89 vázaných žákovských a o 34 vázaných učitelských knih. Knihy nakupovala místní školní rada z rozpočtu a dále také z výtěžku divadelních představení, které hráli žáci zdejší školy v hostinci „Na Kopečku“.

V předválečných a válečných letech 2. světové války se nemohlo veřejně vystupovat, prostředky z produkcí nebyly a z přidělených peněz se raději kupovalo ošacení. Za války byla ve škole ubytovaná německá armáda, poškozena byla učitelská i žákovská knihovna (listy z knih používali jako toaletní papír).

Dalším knihovníkem se stal pan Josef Kočvara z čp. 9 (mlýn). Po něm se dlouhá léta o knihovnu pečlivě staral pan František Fiala z čp.77.

V roce 1966 se knihovna převedla do nové, upravené místnosti na Místním národním výboře. Byly zakoupeny nové velké regály, vyřazeny staré knihy a doplněny novými knihami, které byly pečlivě obaleny, označeny nápisy a inventárními čísly. V knihovně se organizovaly besedy o knihách a jejich výstavy.

V roce 1974 odešel pan Kočvara do důchodu a knihovnu převzala paní Zdenka Šmeralová z čp. 105. Funkci vykonávala až do roku 1995. V roce 1981 byla po zrušení Základní školy ve Valchově knihovna přestěhována do dvou místností bývalého školního bytu.

Od srpna 1995 se o knihovnu starala paní Jiřina Procházková s dcerami. Ještě dva roky se půjčovalo v místnostech školního bytu a v únoru 1997 se knihovna opět přestěhovala, tentokrát do adaptovaných místností bývalé kotelny a uhelny v budově mateřské školy.

V roce 2006 se knihovna opět vrací do jedné z bývalých tříd základní školy, kde se nachází doposud. Téhož roku je zde zřízen veřejný internet.

V polovině roku 2010 nastoupila na místo knihovnice paní Renata Kaliková.

  Prosím čekejte...